Search
Close this search box.
47 θέσεις εργασίας για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης»

O δήμος Αλεξανδρούπολης προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη 47 θέσεων εργασίας. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 47 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν συντονιστή, επιμελητές, ομαδάρχες, γιατρό, γυμναστές, φυσιοθεραπευτή, διαχειριστής, αποθηκάριος, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες, φύλακας, οδηγός, ναυαγοσώστης κ.α.

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Αλεξανδρούπολης

 1. Συντονιστής (1 θέση)
 2. Επιμελητής (3 θέσεις)
 3. Ομαδάρχης (14 θέσεις)
 4. Ιατρός (Γιατροί) (1 θέση)
 5. Νοσηλευτής (Νοσοκόμοι) (1 θέση)
 6. Γυμναστής (2 θέσεις)
 7. Φυσιοθεραπευτής (1 θέση)
 8. Ειδικός συνεργάτης για θέματα ψυχαγωγίας (Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί) (2 θέσεις)
 9. Ειδικός συνεργάτης για θέματα χειροτεχνίας (Ειδικοί Συνεργάτες – Χειροτεχνίας) (2 θέσεις)
 10. Διαχειριστής (1 θέση)
 11. Βοηθ. Διαχειριστές (1 θέση)
 12. Μάγειρας (1 θέση)
 13. Βοηθ. Μαγείρου (1 θέση)
 14. Αποθηκάριος (1 θέση)
 15. Ειδικός Τεχνίτης (1 θέση)
 16. Προσωπικό Καθαριότητας (2 θέσεις)
 17. Εργάτες (9 θέσεις)
 18. Φύλακας (1 θέση)
 19. Οδηγός (1 θέση)
 20. Ναυαγοσώστης (1 θέση)

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

 1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
 2. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ναυαγοσώστη πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών (παρ. 15 του αρ. 5 του π.δ. 71/2020).
 3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την  Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 4 προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 5. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης .
 6. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος .
 4. Ειδικότερα για τους ναυαγοσώστες εκτός από τον τίτλο σπουδών και Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για όσους υποψηφίους δεν είναι Έλληνες πολίτες)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 « Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ του άρθρου 14 παρ.1 β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν: α) ότι δέχονται την χρήση- επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων στο πλαίσιο των ενεργειών της πρόσληψής μου στη παιδική εξοχή-κατασκήνωση Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, β) ότι έχω ή δεν έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την ειδικότητα που επιλέγω να προσληφθώ.
 8. Βεβαίωση Α.Φ.Μ.
 9. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 10. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
 11. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται. 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 8-6-2023 έως και τις 14-6-2023 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ.Δημοκρατίας 306, Ταχ. Κωδ. 681 32 Αλεξανδρούπολη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551064163, 2551064298

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

proson.gr