Search
Close this search box.
Έξι διάκονους – εφημέριους αναζητά η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης

Στην κάλυψη έξι οργανικών θέσεων εφημέριων – διακόνων προχωρά η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης έχοντας δημοσιεύσει σχετική προκήρυξη. Οι θέσεις αφορούν τους ναούς

Αγίας Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως
Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρουπόλεως
Αγίου Ελευθερίου Αλεξανδρουπόλεως
Αγίου Νικολάου Τριφυλλίου
Προφήτη Ηλία Σαμοθράκης
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βρυσούλας

Τι προβλέπει η διαδικασία 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρ 38 του νόμου 509/1977 που αναφέρει:

“Τα των προσόντων, της διαδικασίας εκλογής και εγκαταστάσεως των εφημερίων και διακόνων, τα της μεταθέσεως και αποσπάσεως αυτών, της επιμορφώσεως, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων των, ρυθμίζονται υπό της Ι. Σ. Ι. και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθ` ο μέρος δεν ρυθμίζονται διά των διατάξεων του παρόντος. Δι` ομοίων αποφάσεων ρυθμίζονται τα της υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως των ψαλτών και των νεωκόρων”

Και τα άρθρα 4 έως 7 του κανονισμού 305/2018 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, που αναφέρουν:

Άρθρο 4

Προκήρυξη και κάλυψη οργανικών εφημεριακών θέσεων

1. Οι Εφημέριοι διορίζονται με απόφαση του οικείου Μητροπολίτου κατά την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή οι εφημεριακές θέσεις στους Μητροπολιτικούς Ιερούς Ναούς, στις οποίες διορίζονται οι Εφημέριοι από τους οικείους Μητροπολίτες χωρίς προηγουμένη προκήρυξη.

2. Σε κενή οργανική θέση Ενορίας ο οικείος Μητροπολίτης δύναται, κατόπιν προκηρύξεως ή και χωρίς προκήρυξη, να διορίσει ως εφημέριο ιερομόναχο ή έγγαμο, ήδη υπηρετούντα σε άλλη Ενορία ή μη, κληρικό.

3. Εφόσον, κατόπιν χηρείας της εφημεριακής θέσεως, ο οικείος Μητροπολίτης αποφασίσει την κάλυψή της με προκήρυξη, αυτή αναγιγνώσκεται στον ενοριακό Ιερό Ναό, όπου υφίσταται η θέση αυτή, και δημοσιεύεται διά του Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή και διά του τοπικού τύπου με δαπάνη της Ενορίας ή διά της επίσημης ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως, καλεί τους βουλόμενους και έχοντες τα απαιτούμενα κανονικά και νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στοιχεία, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της προκηρύξεως, προκειμένου να καταλάβουν την κενή οργανική θέση Εφημερίου.

4. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, εξακολουθεί να ισχύει η δημοσιευθείσα προκήρυξη για δύο ακόμη μήνες.

5. Αποκλείεται από την θέση υποψηφιότητας καθηρημένος κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος ή άλλου εκκλησιαστικού κλίματος.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά για την κατάληψη εφημεριακής θέσεως

Ο υποψήφιος Εφημέριος οφείλει να υποβάλει στον οικείο Μητροπολίτη, μέσα στη ρητώς αναφερόμενη στην προκήρυξη της εφημεριακής θέσεως προθεσμία, έγγραφη αίτησή του συνοδευόμενη από:

α) Απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής από κάθε στρατιωτική υποχρέωση, εμφαίνον και τους λόγους της νόμιμης απαλλαγής.

β) Επικυρωμένο Τίτλο των σπουδών του.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) περί της ιθαγένειας και του έτους της γεννήσεώς του.

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής, ότι τόσο ο υποψήφιος όσο και η σύζυγος του έχουν τελέσει πρώτο γάμο.

ε) Κανονική συμμαρτυρία Πνευματικού κατά τον παραδεδομένο τύπο.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση – συγκατάθεση της συζύγου του.

η) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (165 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), για την υγεία και αρτιμέλεια του υποψηφίου Εφημερίου.

θ) Υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου Εφημερίου, ότι ούτε διώκεται για αξιόποινη πράξη, ούτε εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

ι) Λευκό ποινικό μητρώο (ως προς αδικήματα κωλυτικά της Ιερωσύνης). Η οικεία Ιερά Μητρόπολη ζητεί με δικές της ενέργειες απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 6

Μορφωτικά προσόντα Εφημερίων

1. Τα μορφωτικά προσόντα των Εφημερίων καθορίζουν τον διορισμό τους σε ενορίες:

α) Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων, οι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής ή νομίμως αναγνωρισμένου πτυχίου αλλοδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής και οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

β) Σε πόλεις με πληθυσμό έως 40.000 κατοίκους, όσοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου ημεδαπής ή ομοταγούς αλλοδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής, οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι πτυχιούχοι Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής τριετούς φοιτήσεως, οι πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τ.Ε.Ι. και οι απόφοιτοι των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας (Κ.Ι.Μ.) ή μεταλυκειακής εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως (παλαιά Δ΄ τάξη Εκκλησιαστικού Λυκείου, Εκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. κ.λπ.).

γ) Σε κωμοπόλεις με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, και οι απόφοιτοι Μέσης Εκκλησιαστικής Σχολής ή, γενικώς Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως.

δ) Σε χωριά με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, και οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της πόλεως δεν ταυτίζεται προς εκείνη του Δήμου.

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος, επιτρέπεται ο διορισμός Εφημερίων της αμέσως κατώτερης κατηγορίας σε εφημεριακές θέσεις της αμέσως ανώτερης, εφόσον μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκηρύξεως και την παρέλευση απράκτων των τασσομένων προθεσμιών, δεν εμφανίσθηκαν υποψήφιοι της ανώτερης αυτής κατηγορίας.

Άρθρο 7

Ανακήρυξη υποψηφίων Εφημερίων και εκδίκαση ενστάσεων

1. Ο οικείος Μητροπολίτης, εντός δεκαπέντε ημερών μετά την παρέλευση της προθεσμίας, που ορίζεται με το άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, αφού διενεργήσει έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Εφημέριους με πράξη του, η οποία κοινοποιείται νομίμως προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Η πράξη αναγιγνώσκεται στον ενοριακό Ιερό Ναό, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού, καθώς και στην ιστοσελίδα, εάν υπάρχει, της Ενορίας. Στον οικείο Μητροπολίτη επιστρέφεται αποδεικτικό από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο πιστοποιεί ότι έγιναν οι ανωτέρω ενέργειες της Ενορίας και εάν υπεβλήθησαν στην Ενορία ενστάσεις.

2. Εντός δεκαπέντε ημερών, μετά την πρώτη ημέρα της κατά την προηγούμενη παράγραφο αναρτήσεως, δικαιούνται τόσον οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι, όσο και οποιοσδήποτε ενορίτης να υποβάλουν στον οικείο Μητροπολίτη απ” ευθείας ή μέσω της Ενορίας εγγράφως και ενυπoγράφως αιτιολογημένη ένσταση για κάποιον από τους υποψηφίους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο οικείος Μητροπολίτης αποφαίνεται επί των υποψηφίων, επιλέγει τον κατάλληλο και κοινοποιεί την απόφασή του στο οικείο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να προβεί παραχρήμα στην ανάρτηση της αποφάσεως επί δεκαπέντε ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του ενοριακού Ιερού Ναού, καθώς, εάν υπάρχει, στην ιστοσελίδα της Ενορίας.

3. Κατά της αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) εντός δεκαημέρου από της τελευταίας ημέρας της αναρτήσεως της αποφάσεως σύμφωνα με τη διάταξη της προηγουμένης παραγράφου. Η πρoσφυγή ασκείται από οποιονδήποτε από τους συνυποψηφίoυς ή τους ενορίτες, με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον οικείο Μητροπολίτη, ο οποίος υποχρεούται εντός μιας εβδομάδος να το διαβιβάσει με όλον τον σχηματισθέντα από την αρχή της διαδικασίας φάκελο στη Δ.Ι.Σ., προκειμένου να κρίνει την προσφυγή, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.

4. Πριν από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την εκπνοή των συναφών προθεσμιών απαγορεύεται η χειροτονία του υποψηφίου.

5. Εάν ο επιλεγείς ως Εφημέριος από τον οικείο Μητροπολίτη, δεν προσέλθει αδικαιολογήτως κατά την ορισθείσα ημέρα για να χειροτονηθεί, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την εκλογή. Αν δε δεν παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις, είναι απαράδεκτη η υποψηφιότητά του και για οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη εφημεριακής θέσεως.

6. Ο μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας χειροτονούμενος, διορίζεται υπό του οικείου Μητροπολίτου στην προκηρυχθείσα οργανική θέση.