Υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση στα Κ.Ε.Π. Αλεξανδρούπολης

Κατόπιν μετάβασης του Νομού Έβρου στο επιδημιολογικό επίπεδο 3 – αυξημένης επιτήρησης και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού, τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα εξυπηρετούν το κοινό με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, από σήμερα 30/10/2020 μέχρι νεωτέρας.  

Τηλέφωνα Κ.Ε.Π.:  

Αλεξανδρούπολης: 2551350010 -11 -12 -13 -14 -15 -19 -20 -58 -60 -62 -63 

Τραιανούπολης: 2551089903  

Φερών: 2555350101 -02 

 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας :

Για τα ΚΕΠ που εδρεύουν σε περιοχή/νομό με επιδημιολογικό επίπεδο 1-χαμηλό,
προβλέπεται :

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.
2. Απασχόληση back office ή εξ αποστάσεως από υπαλλήλους που ανήκουν σε
ευάλωτες/αυξημένου κινδύνου ομάδες.
3. Τήρηση αποστάσεων 1,5 m.

Για τα ΚΕΠ που εδρεύουν σε περιοχή/νομό με επιδημιολογικό επίπεδο 2-μέτριο,
προβλέπεται :
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.
2. Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου.
3. Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, με ραντεβού
4. Τήρηση αποστάσεων 1,5 m.

Για τα ΚΕΠ που εδρεύουν σε περιοχή/νομό με επιδημιολογικό επίπεδο 3-υψηλό,
προβλέπεται :
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.
2. Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε
αυξημένου κινδύνου ομάδες.
3. Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και
υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού
4. Τήρηση αποστάσεων 1,5 m.

Για τα ΚΕΠ που εδρεύουν σε περιοχή/νομό με επιδημιολογικό επίπεδο 4-πολύ
υψηλό, προβλέπεται :
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.
2. Παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο
προσωπικό και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού.
3. Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου με παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό ή χορήγηση
ειδικής άδειας.
4. Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά
κατόπιν ραντεβού
5. Τήρηση αποστάσεων 1,5 m μεταξύ υπαλλήλων.