Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της Αλεξανδρούπολης παίρνει  παράταση κατά μία ώρα από 19:00 έως 22:00 για τρεις (3) ημέρες τις εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2020, στα πλαίσια της δυνατότητας που απορρέει από τον νόμο 3377/2005, Άρθ.12, παρ.2 (ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005).