Search
Close this search box.
Δ. Αλεξανδρούπολης: Για ποιους λόγους ακυρώθηκε η περίφημη ΔΕΚΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, στην οποία αναμένεται να γίνει αναφορά στην ακύρωση της απόφασης 78/2020 από την Αποκεντρώμενη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ήτοι στην ακύρωση* της πρόθεσης της δημοτικής αρχής να συστήσει την περίφημη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΚΑ.

Η πρόθεση της δημοτικής αρχής όμως, παρά το γεγονός ότι απέσπασε τη συναίνεση και συμβούλων της αντιπολίτευσης δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα αντικείμενα είναι μη νόμιμα, ενώ και η ίδια η ψηφοφορία του θέματος στη συνεδρίαση του Απριλίου -που είχε γίνει και εν μέσω καραντίνας- καθίσταται προβληματική καθώς δύο δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ψηφίσει θετικά μεν, αλλά οι ψήφοι τους είχαν αιρέσεις.

Από που “λείπει” η νομιμότητα

Η πρόταση για τη σύσταση της ΔΕΚΑ προέβλεπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση θα είχε 24 αντικείμενα (●∆ιαχείριση αποθηκών στο λιµάνι ● Η λειτουργία AMERICAN SPACES – TECHLAB – Εργαστηρίων πληροφορικής και ροµποτικής ● Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. ● Η ανάπτυξη και η διαχείριση των ψηφιακών εφαρµογών και υπηρεσιών του e-DIMOS για τον µετασχηµατισµό του ∆ήµου σε έξυπνη πόλη ● Η ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικού τουρισµού. ● Η ανάπτυξη
δράσεων µαζικού ερασιτεχνικού αθλητισµού µε στόχο την αναψυχή, την ευεξία, την φυσική κατάσταση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των αθλούµενων. ● Εκδόσεις ● Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, επιστηµονικών ηµερίδων, συνεδρίων. ● Η λειτουργία της ∆ηµοτικής πινακοθήκης ● Φεστιβάλ Επιστηµών και Καινοτοµίας ● Η λειτουργία Ιδρύµατος Θρακικών Μελετών. ● Η λειτουργία στούντιο ηχογραφήσεων ● Η δικτύωση και η συνεργασία µε το ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήµιο ● η ανάπτυξη δράσεων και έργων για την προστασία της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας. ● Η ανάπτυξη δράσεων και έργων µέσω της πράσινης και της κυκλικής οικονοµίας για την προστασία του περιβάλλοντος ● Η λειτουργία διαδικτυακής δηµοτικής τηλεόρασης ● Η λειτουργία και η διαχείριση κινηµατογράφων και θεάτρων (Χειµερινό θέατρο-Θέατρο πάρκου Αλτιναλµάζη-Θέατρο πάρκου Προσκόπων) ● Η διαχείριση δηµοτικής ιχθυαγοράς. ● Η διαχείριση δηµοτικού πάρκινγκ ● Η διαχείριση του δηµοτικού σφαγείου. ● Η ίδρυση και λειτουργία Ναυτικού Μουσείου. ● ∆ηµοτική συγκοινωνία ● Κυκλική Οικονοµία. ● Γαλάζια Οικονοµία).

Σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση της ΑΔΜΘ διαπιστώνεται “γενική και αόριστη καταγραφή δράσεων µε παντελή έλλειψη αιτιολογίας χωρίς να προκύπτει, για τις περισσότερες εξ΄αυτών, ότι εξυπηρετούν τους προβλεπόµενους από το νόµο τοµείς στους οποίους δύναται να δραστηριοποιείται η υπό σύσταση κοινωφελής επιχείρηση, δεν διαπιστώνεται η προβλεπόµενη από τον νόµο συνάφεια των δράσεων της υπό σύστασης επιχείρησης και ούτε προκύπτει ότι δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 254 του Ν.3463/06” 

Επιπλέον:

[…] η εν λόγω εγκεκριµένη δράση για την λειτουργία διαδικτυακής δηµοτικής τηλεόρασης από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι µη νόµιµη

[…] η εν λόγω εγκεκριµένη δράση για την διαχείριση δηµοτικού πάρκινγκ από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι µη νόµιµη

[…] η εν λόγω εγκεκριµένη δράση για την διαχείριση αποθηκών στο λιµάνι από την υπό σύσταση επιχείρηση είναι µη νόµιµη

[…] η έγκριση µε την συστατική απόφαση των  περιπτώσεων (4, 5 και 6) που αφορούν την µορφή και τα αντικείµενα των κανονισµών της υπό σύσταση επιχείρησης είναι µη νόµιµη

[…] η µη αποστολή για υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των οριζόµενων από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/18 αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης είναι µη νόµιµη

[…] η εν λόγω εγκεκριµένη δυνατότητα χρηµατοδότησης µη υφιστάµενης επιχείρησης είναι µη νόµιµη

[…] η εν λόγω εγκεκριµένη δυνατότητα αποζηµίωσης των µελών του διοικητικού συµβουλίου της υπό σύστασης κοινωφελής επιχείρησης ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι µη νόµιµη

Οι ψήφοι της αντιπολίτευσης που “έκαψαν” την απόφαση

Εν τω μεταξύ, πέρα από το έλλειμμα νομιμότητας στα αντικείμενα της υπό σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης, η ΑΔΜΘ διαπίστωσε πρόβλημα και στην ψηφοφορία καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Καρυπίδης και Κώστας Δουνάκης (αμφότεροι της αντιπολίτευσης), είχαν δώσει τη θετική τους ψήφο μεν -και είχε συμπληρωθεί το πλειοψηφικό και πολυπόθητο 21- αλλά είχαν βάλει ο καθείς από μία αίρεση.

Ο κος Καρυπίδης είχε ψηφίσει θετικά, αλλά είχε διατυπώσει τις εξής παρατηρήσεις: “1. Να απαλειφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης η διαδικτυακή δηµοτική τηλεόραση διότι είναι άκαιρη και το κόστος θα είναι πολύ µεγάλο καθώς και η λειτουργία στούντιο ηχογραφήσεων, 2. Να τροποποιηθεί ο πίνακας προσωπικού, το τµήµα κατηγορίας προσωπικού και σχέση εργασίας και το τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών καθώς και ο προϋπολογισµός της Επιχείρησης.

Ο κος ∆ουνάκης ψήφισε υπέρ της ίδρυσης της εν λόγω ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την εξής παρατήρηση: «Να απαλειφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης η διαδικτυακή δηµοτική τηλεόραση διότι είναι άκαιρη και το κόστος θα είναι πολύ µεγάλο”.

Τούτων δοθέντων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έκρινε ότι “οι εν λόγω σκοποί και τα τµήµατα καθώς και ο προϋπολογισµός της επιχείρησης δεν έλαβαν τις απαιτούµενες 21 ψήφους και δεν εγκρίθηκαν από το δηµοτικό συµβούλιο”

Η ένσταση Λαμπάκη

Επί της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης (78/2020) είχε καταθέσει ένσταση η παράταξη “Πόλη και Πολίτες” με επικεφαλής τον Βαγγέλη Λαμπάκη. Από αυτή την ένσταση των δέκα σημείων, η ΑΔΜΘ έκανε δεκτά τα δύο ήτοι τα: “7)ότι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 254 του Ν. 3463/06 τα αντικείµενα της υπό σύσταση επιχείρησης δεν έχουν συνάφεια µεταξύ τους, οι δράσεις που απαριθµούνται δεν σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητα και έχουν εµπορικό χαρακτήρα γιατί σε κάποια αντικείµενα αναφέρεται η διαχείριση αυτών, 8) ότι απαραδέκτως θεωρήθηκαν ως “υπέρ” οι ψήφοι 2 δηµοτικών συµβούλων που ψήφισαν “υπέρ” µε την προϋπόθεση απάλειψης κάποιων σκοπών και την τροποποίηση κάποιων τµηµάτων και του προϋπολογισµού της επιχείρησης”.

Και τώρα τι; 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά και την εξέλιξη της ακύρωσης της πρότασης είναι πολλά. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί πρώτο είναι το ποιος/οι φέρει/ουν την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της πρότασης η οποία έχει τόσα πολλά “λάθη” ώστε να μην γίνεται αποδεκτή. Δεύτερο ερώτημα είναι το πώς θα διαχειριστεί η δημοτική αρχή αυτή την εξέλιξη και αν θα κάνει χρήση του δικαιώματος της να προσφύγει κατά της ακυρωτικής απόφασης της ΑΔΜΘ και τρίτον ποια στάση θα κρατήσουν οι Σύμβουλοι που έδωσαν τις θετικές τους ψήφους – κυρίως δε οι Σύμβουλοι που δεν ανήκουν στην άρχουσα παράταξη.

Το παραπολιτικό ρεπορτάζ μάλιστα λέει ότι ήδη είχαν επιλεγεί και οι άνθρωποι για τις Διοικητικές θέσεις της ΔΕΚΑ, οι οποίοι προφανώς μένουν “ξεκρέμαστοι”, οπότε και η διαχείρισή τους, μάλλον αποτελεί ένα “αγκάθι” για τη δημοτική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη μάλλον θα προκαλέσει αντιδράσεις στο άμεσο ή και στο απώτερο μέλλον.

Δείτε  εδώ και εδώ τις σχετικές αποφάσεις από τη Διαύγεια