Search
Close this search box.
Αυτές είναι οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Κυρίαρχος στόχος των προτάσεων είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην επερχόμενη περίοδο, μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19, με συγκεκριμένες προτάσεις που :

 • Υποστηρίζουν την επανέναρξη των επιχειρήσεων
 • Διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους, και
 • Ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, προτείνεται :

 1. Η ένταξη στα ευεργετικά μέτρα όλων των επιχειρήσεων, χωρίς την διάκριση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), αφού το σύνολο της οικονομίας έχει υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, και ειδικότερα αυτών που έχουν καταγράψει απώλειες 20% και άνω, στο κύκλο εργασιών τους, κατά το τρέχον διάστημα.
 2. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το 2020 (οικονομικό έτος 2019) για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και μείωση κατά 50% για όλους από το έτος 2021.
 3. Κατάργηση δημοτικών τελών για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα. Εν συνεχεία προτείνεται η αναπροσαρμογή των δημοτικών φόρων και τελών μειωμένων κατά 50% για τα καταστήματα εστίασης.
 4. Απαλλαγή των υποχρεώσεων προς τους Δήμους για τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης, με δεδομένο τον περιορισμό χρήσης των εσωτερικών χώρων των επιχειρήσεων αυτών.
 5. Η αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ. Την αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, και την διαμόρφωση τους σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στις ειδικές οικονομικές συνθήκες της πανδημίας. Ειδικότερα προτείνεται η μείωση του κανονικού συντελεστή από το 24% στο 18%, του μειωμένου συντελεστή από το 13% στο 11% και του ειδικού υπέρ-μειωμένου στο 6%.
 6. Η δημιουργία μίας νέας οριζόντιας πάγιας ρύθμισης των 120 δόσεων, στην οποία θα συμπεριληφθούν οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων, οι οφειλές τους από υφιστάμενες ρυθμίσεις, καθώς και οι οφειλές που τυχόν δημιουργηθούν έως και την 31.08.2020.
 7. Η επιδότηση για 12 μήνες, αρχής γεννημένης από την 01.06.2020, από πόρους του ΕΣΠΑ, των εργοδοτικών εισφορών κατά 100% για κάθε εργαζόμενο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με ρήτρα διατήρησης κάθε επιδοτούμενης θέσης εργασίας για τους επόμενους 18 μήνες, μετά την λήξη της επιδότησης.
 1. Η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, και της ταυτόχρονης αναστροφής του brain drain, με την ενεργοποίηση του μέτρου της επιδότησης 12% του μη μισθολογικού κόστους, και την οριζόντια επέκτασή του στους πληττόμενους κλάδους.
 1. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από 24% σε 20% από την χρήση του 2020. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η Π.Ε. Έβρου αποτελεί τη μοναδική περιοχή στην Επικράτεια, η οποία διατηρεί πέντε (5) πύλες διακίνησης αγαθών και πολιτών, με τις όμορες χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαφοροποιήσεις των χωρών αυτών αναφορικά με τους φορολογικούς συντελεστές, τόσο στο ΦΠΑ, όσο και στην φορολογία εισοδήματος, εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι η Π.Ε. Έβρου διαθέτει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην προσέλκυση επενδύσεων και στην γενικότερη οικονομική της άνθηση.
 2. Θέσπιση Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού. Μετά και τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι επιτακτική ανάγκη η θέσπιση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού με ελάχιστα όρια που να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.
 3. Επέκταση της εφαρμογής του μέτρου καταβολής μειωμένου ενοικίου κατά 40% για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους τους, μέχρι την 31.12.2020
 4. Επιδότηση κατά 50% από πόρους του ΕΣΠΑ, όλων των λειτουργικών δαπανών των πληττόμενων επιχειρήσεων, που αφορούν δαπάνες ενέργειας, τηλεφωνίας, μισθολογικού κόστους, εισφορών ΕΦΚΑ και δημοτικών τελών.
 5. Θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων για τις εποχιακές επιχειρήσεις συνολικά, καθώς και ιδιαίτερη έμφαση στις εποχιακές επιχειρήσεις των ακριτικών νησιών και ειδικότερα της Σαμοθράκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα ένταξη των επιχειρήσεων, χωρίς προϋποθέσεις, στο πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, την κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, την μείωση του ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου κ.α.
 6. Η αναστολή εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ για την χρήση του 2020 και η δραστική μείωση του για τις επόμενες χρήσεις, αναφορικά με την βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα.
 7. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. καθώς και των φορέων εκτός Κεντρικής Διοίκησης, προς τις επιχειρήσεις προμηθευτές τους.
 1. Η παύση, έως και την 31.12.2020, κάθε συμψηφισμού των προς είσπραξη εσόδων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, με ληξιπρόθεσμες, βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 2. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός μεγάλου προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 3. Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης των τόκων των επιχειρηματικών δανείων από το ΕΣΠΑ, για τους επόμενους 12 μήνες, αρχής γενομένης από την 01.06.2020, και επιπλέον προτείνεται ισόχρονη περίοδος χάριτος από την καταβολή των χρεολυσίων.
 4. Η μεταβολή του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων «De Minimis» (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με την επέκταση του ορίου χρηματοδότησης ανά τριετία από τις €200.000 στις €800.000.
 5. Παράταση τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 του υφιστάμενου πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών και προστασίας α΄ κατοικίας.
 6. Αποδέσμευση του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό De Minimis. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις της Σαμοθράκης, ωστόσο, το όφελος αφορά τους τοπικούς καταναλωτές και εντέλει ενισχύει τη νησιωτική οικονομία.
 7. Πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» ανάκαμψης σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες λόγω των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης της πανδημίας.
 8. Ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση κλαδικών προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα αλλά και τη στοχευμένη διασύνδεσή τους με τη μεταποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων, με απώτερο σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη σε αυτούς τους ζωτικούς κλάδους. Η μειωμένη παραγωγή στις χώρες της Ε.Ε και η παύση των εξαγωγών από τους κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς θα επιφέρουν τεράστιο διατροφικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό προτείνεται ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, των ενισχύσεων και των κινήτρων στους αγροτικούς κλάδους.
 1. Η εφαρμογή αυξημένου ποσοστού ενίσχυσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, από το υφιστάμενο 55% στο 75%.
 2. Κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόμισης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής σε επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, για την αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών και την έμμεση ενίσχυση της ρευστότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων.
 3. Η διοργάνωση και υλοποίηση στοχευόμενης καμπάνιας για την ενίσχυση του πληττόμενου Ελληνικού τουριστικού κλάδου, καθώς και για την ανάδειξη και προβολή των Ελληνικών προϊόντων, μέσα από την αναγνωριστική ταυτότητα του γραμμωτού κώδικα (bar code) με το πρόθεμα 520.
 4. Χορήγηση τουριστικών επιταγών (voucher) για την επιδότηση δικαιούχων που θα πραγματοποιήσουν μέχρι το τέλος του έτους διακοπές σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα της Ελλάδας.
 5. Η εξειδικευμένη παρέμβαση με μέτρα στήριξης για την Σαμοθράκη και ειδικότερα με την ενισχυμένη επιδότηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε αυτό να είναι προσιτό και να προσελκύει επισκέπτες και τουρίστες στο νησί.
 6. Αναστολή του Τέλους Διανυκτέρευσης για τα έτη 2020 και 2021.
 7. Μείωση κατά 50% στη τιμολόγηση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και εκπόνηση νομοσχεδίου για τη σύσταση ενός φορέα είσπραξης, όπως έχει προταθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.