Πρόταση Μιχαηλίδη εν όψει εορτών, για χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες

Ένα πάγιο αίτημά μας προς την Οικονομική επιτροπή του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, είναι και η πρόταση χορήγησης διατακτικών σε άπορους
δημότες, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να χορηγεί σε άπορους δημότες διατακτικές
για την κάλυψη ειδών διαβίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 2αα
του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009 ) ,« ….περιοδική
ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών
, προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών, κατά τις εορτές
Χριστουγέννων, νέου Έτους και Πάσχα …».
Λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση και τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας στον Δήμο μας, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2018 και του
Νέου Έτους, μπορούμε να δώσουμε (η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6481.01
«Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθάλψεως») σε οικογένειες διατακτικές
ποσού ανάλογου, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που θα λάβουν υπόψη
κοινωνικοί λειτουργοί των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η επιλογή των καταστημάτων δε θα πρέπει να γίνει με ανάθεση, αλλά θα
είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων των διατακτικών
(Χριστούγεννα 2018 και Νέου Έτους).
Έπειτα από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης, μπορούν να δοθούν διατακτικές
σε ποσά μεταξύ 20 και 60 ευρώ σε:
1. μοναχικά άτομα
2. οικογένειες των δύο έως και τεσσάρων μελών και
3. οικογένειες των πέντε μελών και άνω, πολύτεκνες με
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Υποψήφιος δήμαρχος –
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
“ΑΝΑ.Σ.Α.”