Search
Close this search box.
Σαμοθράκη: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λύνει το πρόβλημα των σκουπιδιών

Με μία σύντομη ανακοίνωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος λύνει τη “διαμάχη”  μεταξύ του δημάρχου Σαμοθράκης και της εταιρία SAOS Ferries για το θέμα της μεταφοράς απορριμμάτων. Στην ανακοίνωση ορίζεται με απόλυτη σαφήνεια και συγκεκριμένα για τη Σαμοθράκη, αυτό που πρέπει να γίνεται:

Με τη δημοσίευση της απόφασης 4460 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στο ΦΕΚ 1978Β, της 1ης Ιουνίου 2018, επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης για την οριστική παύση και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, ως προς την προσωρινή και οριστική διαχείριση των ΑΣΑ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Η απόφαση αυτή έλαβε υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015), το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΜ-Θ και έχοντας την, από 29-5-2018, σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως προβλέπεται, περιλαμβάνει ρητές προβλέψεις για την παύση και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης Δράμας και Νέστου.
Η διαχείριση των ΑΣΑ είναι πλήρως και θεσμικά κατοχυρωμένη στην ΑΜ-Θ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εντάξεις έργων στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης & Δράμας, ΜΕΒΑ Παρανεστίου, ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας μέσω ΠΕΠ) και μελετών (Σαμοθράκη, Βόρειος Έβρος) καθώς και την προετοιμασία για ένταξη της ΜΕΑ Καβάλας. Από την πλευρά του το ΥΠΕΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια και ταχεία ολοκλήρωση των έργων και την αξιοποίηση, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, των δημόσιων πόρων που διατέθηκαν.
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Σαμοθράκη, προβλέπεται διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μηχανική διαλογή και ΧΥΤΥ, για τα υπολείμματα επεξεργασίας, και μέχρι την κατασκευή των ως άνω μελετούμενων έργων και δράσεων προβλέπεται η μεταφορά των ΑΣΑ στον ΧΥΤ Κομοτηνής και των ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. Η θαλάσσια μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ καθορίζεται ρητά από το άρθρο 34 του Ν. 4532/18 (ΦΕΚ 63Α/5-4-2018), με βάση και το ανωτέρω Σχέδιο Δράσης, και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε κατάλληλα οχήματα και με συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, που είναι κοινές για όλη τη χώρα*.
Τα συναρμόδια Υπουργεία λειτουργούν μόνιμη δομή συντονισμού, που εξασφαλίζει την τήρηση όλων των προϋποθέσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, της ναυσιπλοΐας και της γενικότερης λειτουργίας της Σαμοθράκης στη θερινή περίοδο. Με βάση τα ανωτέρω δεν υπάρχει κανένα κώλυμα ή εκκρεμότητα, ούτε απαιτούνται ειδικά δρομολόγια, για την απρόσκοπτη θαλάσσια μεταφορά των σύμμεικτων και των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ του δήμου Σαμοθράκης και την ταχεία επιστροφή των οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται παράλληλα η αποκομιδή, η υγιεινή και η ποιότητα του περιβάλλοντος στη Σαμοθράκη τη θερινή περίοδο.
 
*Τα οχήματα δεν ξεπερνούν σε αριθμό τα δυο (2) ανά διαδρομή πλου, το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα, είναι στεγανά και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων, φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου, φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων, αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους, η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.