Κενές θέσεις στην Λαϊκή Αγορά της Αλεξανδρούπολης

Ανακοινώνεται ότι στην Λ. Αγορά Αλεξ/πολης υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις :

Α:Θέσεις: 31-32, 46-47-48, 97-98, 102-103, 127-128, 129-130, 204-205, 221-222,508.

 Αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματίες που πωλούν  προϊόντα γης και θάλασσας.

 

Β: Θέση  200, για

Νωπά  αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά­των, ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Γ: Θέσεις :

299-300-300Α-301-302, 322-323, 338-339-340, 383-384, 387-388-389,407-408, 415,422-423, 430,441-442, 451-452, 473-474,478-479-480, 481-482,492.

Αποκλειστικά  και μόνο για  επαγγελματίες που πωλούν  προϊόντα Μεταποίησης (επαγγελματίες που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα) .

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 θέσεις ανά επιλογή.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α’118) ‘’Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις’’, και την  48/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ. όσοι επιθυμούν  να βελτιώσουν τις ήδη κατεχόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  Λ.Δημοκρατίας 306 (Γραφείο 109), μέχρι 03/11/2017 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με :

1.Την παλαιότητα της άδειας .

2.Την Ηλικία του Δικαιούχου.

3.Το ποσοστό αναπηρίας.

4.Τον αριθμό των τέκνων και εξέταση περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών.

5.Τις ημέρες συμμετοχής στις υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές.

 

 

         Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται:

  1. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές Επι­τροπές των Κέντρων   Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε περίπτωση αναπηρίας.
  4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς (όσοι ενδιαφέρονται για αλλαγή ή βελτίωση θέσης).
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.