Επιμόρφωση προσωπικού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μέσω του προγράμματος ΕRASMUS+

Στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης του Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω του προγράμματος ΕRASMUS+,  το ΣΔΕ Αλεξ/πολης υλοποίησε σχέδιο με τίτλο: «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις ανάγκες των εκπαιδευομένων».

 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του σχεδίου κοινοποιούμε την εμπειρία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών του ΣΔΕ, σε τρία ευρωπαϊκά πενθήμερα σεμινάρια μετά από επιλογή από το ΙΚΥ, της αίτησης που υπέβαλλε το ΣΔΕ.

 

Τα τρία επιμορφωτικά προγράμματα κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία υλοποίησε το σχολείο είναι:

 

Στην Μαδρίτη, από 5 έως 11 Μαρτίου 2016, με τίτλο:

“Coaching in Educational Contexts to Reduce Early School Leaving”

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορούσε σε πρακτικές και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και να οδηγήσουν στη μείωση της σχολικής διαρροής.

Συμμετείχαν δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μία εθελόντρια.

 

Στην Πράγα, από 28.03 έως 01.04 2016, με τίτλο:

“Managing Diversity-Teaching Mixed Ability Classes”

Διαχείριση της διαφορετικότητας και διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας. Το σεμινάριο αφορούσε σε γνωριμία με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας των διαφόρων διδακτικών αντικειμένων σε τάξεις όπου οι μαθητές έχουν διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων. Μεταξύ άλλων περιελάμβανε πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση με: Ατομικά στυλ μάθησης, πολλαπλή νοημοσύνη, μεταγνώση.

Συμμετείχαν δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μία συμβασιούχος.

 

Στην Βαρκελώνη, από15 έως 19.05.2017, με τίτλο:

Innovative Approaches to Teaching

Περιελάμβανε εκμάθηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, νέων τεχνικών και εργαλείων στα διάφορα αντικείμενα, με διαθεματικό χαρακτήρα, που να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα και προβλήματα της καθημερινής διδασκαλίας στην τάξη, που επιδιώκουν το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και που είναι το ζητούμενο ειδικά για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Συμμετείχαν μία μόνιμη εκπαιδευτικός, μία συμβασιούχος και μία εθελόντρια.

 

Οι βασικοί τομείς επιμόρφωσης που επιλέχθηκαν, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολείου ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στις δράσεις του. Άλλωστε το ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που αξιοποιεί καινοτόμες μεθόδους και ευέλικτα εκπαιδευτικά μέσα τα οποία εκθέτουν τους εκπαιδευόμενους σε αποτελεσματικές διαδικασίες στοχεύοντας στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.

 

Συνολικά, η δυνατότητα επιμόρφωσης που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης κάλυψε τις ανάγκες του σχολείου σε όρους ανάπτυξης, ποιότητας και διεθνοποίησης.