Δ. Αλεξανδρούπολης: Προκήρυξη για μία θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ 7 του άρθρου 60 του Ν 4370/2016 (ΦΕΚ 37/7.3.2016 τεύχος Α) και ισχύουν.

  1. Αντικείµενο της απασχόλησης του θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  καθώς και των εκάστοτε Νοµικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων  αυτού   και ειδικότερα:

Η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου, για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων Η παροχή νοµικών συµβουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και τα νοµικά πρόσωπα για την διασφάλιση της νοµιµότητας των δράσεων τους.

Η υποβολή γνωµοδοτήσεων σε ζητήµατα που αφορούν τον ∆ήµο.

Η νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών.

Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.

  1. Υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου για την παροχή νοµικών συµβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη ∆ηµοτική αρχή.   Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα του ∆ήµου, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες , εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
  2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του δικηγόρου καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 4354/2015.
  3. Ο προσληφθείς   θα ασφαλίζεται  στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία..

 

Οι  υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ της χώρας ή

ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής.

β) Να είναι δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης.

ε) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό

δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

  ζ)  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Αλεξ/πολης  μέσα στην προθεσμία  που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από:

αα) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,     ββ) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο  υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,

γγ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων

δδ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.

εε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

   
            η)          Με     την      αίτηση            τους     οι         υποψήφιοι      υποβάλλουν    τα             απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους

–      επικυρωμένα             αντίγραφα        τίτλων σπουδών         (πτυχίο,             επαγγελματική εξειδίκευση, γνώση  ξένων γλωσσών ).,

–        Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.           –        αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης

 

θ) Η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, συνεπάγεται την αποδοχή των

όρων της προκήρυξης.

 

Η Επιλογή θα γίνει από Πενταµελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης  και θα αποτελείται από:

α) Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον ∆ικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως, ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, μαζί με τον αναπληρωτή του.

β) Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε 15ετή τουλάχιστον ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης  μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές και

γ)         Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  µε τον αναπληρωτή του.  Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου.

 

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων .

Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης με προτίμηση στο διοικητικό δίκαιο με τίτλους σπουδών σ’ αυτό  ,  η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή  του κατάσταση, και την πρόβλεψη  της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων .Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια , ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΔΗΜΟΥ καθορίζονται όπως ακολουθεί

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Προσωπικότητα υποψηφίου 15
Επιστημονική κατάρτιση 25
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης ( με προ-  τίμηση στο διοικητικό δίκαιο με τίτλους σπουδών ) 25
Επαγγελματική πείρα 5
Επαγγελματική επάρκεια 5
Γνώση ξένων γλωσσών 10
Οικογενειακή κατάσταση 15

 

Ο επιτυχών  θα πρέπει να µην έχει  τα κωλύματα διορισµού που ισχύουν για τους προσλαµβανόµενους στους Δήμους ( Ν. 3584/2007) και θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τα απαιτούµενα κατά νόµο πιστοποιητικά και δικαιολογητικα διορισµού.

Η παρούσα προκήρυξη, µε επιµέλεια του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης , να αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του ∆ήµου (www.alexpolis.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας 306) και να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης , στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και να δηµοσιευθεί σε ημερήσια εφηµερίδα  , που εκδίδεται στην έδρα του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης .

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί επίσης: α) Στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Kράτους και β) Στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης , προκειµένου να λάβουν γνώση και να προχωρήσουν στις απαραίτητες από µέρους τους ενέργειες. Μαζί µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου, ο αναπληρωτής του, καθώς και ο γραµµατέας που θα µετέχουν στην Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για την γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ΔΗΜΟΥ .

Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται  στο Δήμο Αλεξανδρούπολης  ( αρμόδια  κα Ειρήνη Παπαδοπούλου  , τηλ. 2551064161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 306).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ