Αποζημίωση στους δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή στα ΔΣ των ΟΤΑ

Την παροχή αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εστάλη σήμερα στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας προκειμένου να διατυπώσουν την άποψή τους στο πλαίσιο διαβούλευσης.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν κατάργησης της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας των δημάρχων με το πληθυσμιακό κριτήριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ προβλέπεται ότι: “με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους χωρίς τους υφιστάμενους πληθυσμιακούς περιορισμούς”.

Επίσης, αναφέρεται πως “η απάλειψη της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αρχής της ισότητας ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη συμμετοχή ικανών προσώπων, χωρίς οικονομική δυνατότητα, σε σημαντικές θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, η τροποποίηση αυτή θα έχει ελάχιστη -αν όχι μηδενική- επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των Δήμων, καθώς με βάση την ισχύουσα διάταξη (…) τα αιρετά όργανα που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, ενώ σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Συνεπώς με βάση το ισχύον καθεστώς οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν από τον προϋπολογισμό τους, το μισθό της οργανικής θέσης των αντιδημάρχων που δε λαμβάνουν αντιμισθία, με αποτέλεσμα να έχουν προβλεφθεί ήδη σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε ένα μέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε μήνα, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις.

Η αποζημίωση αυτή, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των επιμέρους Δήμων, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν κατάργησης της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια.

Τούτο καθίσταται αναγκαίο, διότι η καταβολή αντιμισθίας ή αποζημίωσης, η οποία να δύναται να καλύψει μέρος των εξόδων που προκύπτουν από την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των αιρετών των Δήμων αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης της θεσμικής υπόστασης και του ρόλου τους και, επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο όσων διαθέτουν τη σχετική οικονομική άνεση, αλλά αντίθετα κατοχυρώνεται η εν τοις πράγμασι ισότιμη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, και μάλιστα στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί τον εξ ορισμού εγγύτερο προς όλους τους πολίτες θεσμό. Τέλος, εισάγεται το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό”.

 

capital.gr