Ο οριστικός πίνακας των Σχεδίων ΣΒΑΑ, όπως τον παρουσίασε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος

Εγκρίθηκαν τα Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας, με προϋπολογισμό 8,6 εκατομμύρια ευρώ για τον κάθε Δήμο. Στο πλαίσιό τους θα υλοποιηθούν σημαντικές δράσεις τοπικού αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, παρουσίασε τον τελικό πίνακα κατάταξης των σχεδίων και όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την οριστική τους κατάταξη.

Η παρουσίαση: 

  1. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης σχεδίων ΣΒΑΑ

α/α Φορέας Πρότασης Βαθμολογία Προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) Σχόλια
1 Δήμος Αλεξανδρούπολης 7,4 8.572.771,50 €
2 Δήμος Καβάλας 7,2 8.599.657,51 €
3 Δήμος Δράμας 6,8 8.406.438,06 €
4 Δήμος Κομοτηνής 6,5 7.561.882,60 €
5 Δήμος Ξάνθης 5,9 8.565.818,65 €
6 Δήμος Ορεστιάδας Αποκλείστηκε κατά το Στάδιο Α’ και δεν αξιολογήθηκε.

2. Την έγκριση υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας, με την χρηματοδότηση των δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2014-20.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις:

Α. Η συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας και των Δήμων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2014-2020 αλλά ακόμη περισσότερο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της περιοχής μας.
Από το σύνολο των 89 ήδη ενταγμένων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 133 εκατομμυρίων ευρώ, τα 55 έργα, προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου το 50%, υλοποιούνται με δικαιούχους του Δήμους της Περιφέρειας.
Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε τα έργα που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τα έργα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, φτάνουμε στο ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ.
Ενώ άλλα 24 εκατομμύρια από πρόσθετους πόρους, είναι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε Δήμους της Περιφέρειας,.
Συνεπώς, μέσα από αυτήν τη συνεργασία, ένα πραγματικά σημαντικό ποσό της τάξεως των 154 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνονται στην ανάπτυξη των Δήμων της Περιφέρειάς μας.

B. Με τη σημερινή έγκριση των τριών Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας, με προϋπολογισμό 8,6 εκατομμύρια ευρώ για τον κάθε Δήμο, πετυχαίνουμε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων τοπικού αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Στο σημείο αυτό, είναι κρίσιμο να τονιστεί η σημαντική επιτυχία της Περιφέρειας, η οποία αφορά στην τελική έγκριση τριών Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν μία έως δύο.
Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τις συνήθεις διαδικασίες ένταξης έργων, είναι ότι για τις Στρατηγικές ΒΑΑ ακολουθήθηκε συγκριτική διαδικασία η οποία κατέληξε στην επιλογή των καλύτερων, ποιοτικότερων και πιο ώριμων σχεδίων, και κυρίως, αυτών που έχουν προκύψει σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.
Η αξιολόγηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Κριτήρια Αξιολόγησης και η υποβολή τους έγινε σύμφωνα με σχετικό Οδηγό ο οποίος καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία και διαβούλευση, για διάστημα πάνω από ένα έτος, με τους Δήμους της Περιφέρειας.
Η Αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ έγινε σε δύο φάσεις. Η Α’ Φάση αφορούσε στην αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή της πληρότητας των Φακέλων και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τους Δήμους.
Η Β’ Φάση της αξιολόγησης, περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης στους Δήμους για την καλύτερη κατανόηση των προτεινόμενων Στρατηγικών.

Τα κριτήρια Αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ αφορούσαν:

Πίνακας: Φύλλο Αξιολόγησης Στρατηγικής ΒΑΑ Α/Α Ομάδα Κριτηρίων Συντελεστής στάθμισης Εκπλήρωση/ Βαθμολογία
ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ Έλεγχος
Α Εκπλήρωση Κριτηρίων ΝΑΙ /ΟΧΙ
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση της Στρατηγικής ΒΑΑ ανά ομάδα κριτηρίων Βαθμολόγηση
Β Ποιότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ 40%
Γ Ωριμότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ 35%
Δ Ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα Εταιρικού Σχήματος 15%
Ε Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση της Στρατηγικής BAA 10%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η Στρατηγική ΒΑΑ πρέπει να έχει λάβει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 5

3. Παρατηρήσεις για κάθε Δήμο

Α. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Η ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης επικεντρώνεται στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης του λιμανιού και της παραλίας.
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί μία στοχευμένη και συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία συντάχθηκε μετά από 14 μήνες διαβούλευσης με όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Παράλληλα, η ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης επιδιώκει την αύξηση των επισκεπτών και των τουριστών στην Αλεξανδρούπολη και προσβλέπει στην κοινωνική και οικονομική βελτίωση του Δήμου.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν στη:
1. Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.
2. Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ.
3. Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι, προϋπολογισμού 2,95 εκατ. ευρώ.
4. Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατόδρομου τμήμα Β (παραλιακή οδός), προϋπολογισμού 0,8 εκατ. ευρώ.
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αξιολογήθηκε με τη μέγιστη βαθμολογία (2,7/4,0) σε ότι αφορά στο κριτήριο της Ποιότητας, ενώ παρουσιάζει υψηλή ωριμότητα και ετοιμότητα καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις που σχεδιάζονταν και ωρίμαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θέλω επομένως να συγχαρώ τον κ. Λαμπάκη για την πληρότητα της πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Β. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας
Ο στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Καβάλας είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του ιστορικού κέντρου της πόλης με την περιοχή της Παναγίας και την ευρύτερη περιοχή του αστικού λιμένος, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων υποδομών στον τομέα του Τουρισμού.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν στην:
1. Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή Πλατείας Καπνεργάτη, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ.
2. Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους (πρώην οικόπεδο Κρέη), προϋπολογισμού 1,0 εκατ. ευρώ.
3. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας, προϋπολογισμού 1,55 εκατ. ευρώ.
4. Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Καβάλας αξιολογήθηκε με τη μέγιστη βαθμολογία (3,1/3,5) αναφορικά με την Ωριμότητα της Στρατηγικής, ενώ παρουσιάζει και την υψηλότερη βαθμολογία σε ότι αφορά στη Συμμετοχικότητα, Ικανότητα και Αντιπροσωπευτικότητα του εταιρικού Σχήματος.
Η πρόταση του Δήμου Καβάλας ήταν μια εξαιρετική πρόταση και θέλω να συγχαρώ γι’ αυτό τη Δήμαρχο κ. Τσανάκα.

Γ. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας
Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Δράμας είναι η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην πόλη της Δράμας. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της περιβαλλοντικής και αισθητικής κατάστασης στο κέντρο της πόλης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των ψηφιακών εφαρμογών.
Η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η Στρατηγική ΒΑΑ είναι ο κεντρικός πυρήνας ανάπτυξης της Δράμας. Πιο συγκεκριμένα, θα ενοποιηθούν το ιστορικό κέντρο της πόλης με το Δημοτικό Πάρκο και το Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

Οι σημαντικότερες, από άποψη χρηματοδοτικής βαρύτητας, παρεμβάσεις αφορούν στη:
1. Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων χώρων περιοχής ανάμεσα στις πηγές Αγίας Βαρβάρας και το Δημοτικό Κήπο Δράμας, προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ.
2. Έξυπνη επιχειρηματικότητα: στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δομών στήριξης, προϋπολογισμού 1,0 εκατ. ευρώ – δράση που γίνεται σε συνεργασία με το ιδιαίτερα δραστήριο και αξιόπιστο Επιμελητήριο Δράμας.
Η ΣΒΑΑ του Δήμου Δράμας αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία στην Ωριμότητα και στη Σκοπιμότητα των πράξεων. Συγχαρητήρια και στον κ. Μαμσάκο για την πρόταση του Δήμου Δράμας.

Δ. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Κομοτηνής αφορά στα παρακάτω έργα:
1. Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του βυζαντινού κάστρου Κομοτηνής.
2. Αποκατάσταση και ανάδειξη κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.
3. Συντήρηση ξυλόγλυπτων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.
4. Ιμαρέτ: Συντήρηση μνημείου και εκκλησιαστικής συλλογής-ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου.
5. Βιώσιμη κινητικότητα σε οδούς πέριξ του βυζαντινού κάστρου Κομοτηνής.
6. Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής βυζαντινού κάστρου Κομοτηνής.
7. Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς Κομοτηνής.
Η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά στην ποιότητά της, καθώς τα περισσότερα προβλήματα και ανάγκες που καταγράφονται σε αυτήν έχουν να κάνουν με αποκαταστάσεις μεμονωμένων κτιρίων και μνημείων.
Ειδικότερα, στην πρόταση δεν προκύπτει επαρκής ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση των προβλημάτων και των αναγκών ούτε σύνδεσή τους με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σκεπτικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Με άλλα λόγια δεν είναι ξεκάθαρο ποια ακριβώς είναι η αναπτυξιακή στόχευση και πώς αυτή θα επιτευχθεί.
Επειδή όμως για την κατάταξη της πρότασης του Δήμου Κομοτηνής ειπώθηκαν και γράφηκαν πολλά, και κατά της Περιφέρειας, θα δώσω απαντήσεις τώρα που η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Θεωρώ ότι με τόσο σημαντικά θέματα δεν επιτρέπεται να παίζει κανείς. Η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής πέτυχε υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο της Ωριμότητας γιατί ώριμα ήταν τα έργα που είχαν σχεδιαστεί από τη Μητρόπολη και την Εφορία Αρχαιοτήτων και είχαν ήδη περιληφθεί στην ΟΧΕ «Εγνατίας Οδού».
Ο Δήμος Κομοτηνής, για να μπορέσει να υποβάλει πρόταση στη Στρατηγική ΒΑΑ, συμπεριέλαβε αυτά ακριβώς τα έργα που, τονίζω, είχαν ήδη περιληφθεί στην ΟΧΕ, προσθέτοντας ορισμένα ακόμα, όπως αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης της Δημοτικής Αγοράς.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο κ. Πετρίδης επέλεξε να κάνει ένσταση, με αποτέλεσμα για περίπου ένα μήνα να καθυστερήσει η όλη διαδικασία ενώ όλοι γνωρίζουμε πόσο πιεστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα για την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ.
Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω ότι, όπως με ενημέρωσε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Πιτσινίγκος, ποτέ δεν έχει κατατεθεί ένσταση στη Διαχειριστική. Η Διαχειριστική είναι μια υπηρεσία που έχει σκοπό να βοηθάει Περιφέρεια και Δήμους να υλοποιούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε οι Δήμαρχοι είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί της.
Κρίνω επομένως ότι η ένσταση έγινε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Όσα επικοινωνιακά τεχνάσματα όμως και να χρησιμοποιήσει κανείς, η απουσία σχεδιασμού του Δήμου Κομοτηνής είναι φανερή.

Ε. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Ξάνθης εμφανίζει πολύ χαμηλή Ωριμότητα κυρίως λόγω του κατακερματισμού των προτεινόμενων έργων. Περιλαμβάνει 19 έργα χαμηλού προϋπολογισμού και προστιθέμενης αξίας (μέσος προϋπολογισμός έργου 270.000 ευρώ).
Επίσης, οι περιοχές παρέμβασης και τα προβλήματα που αναφέρονται στη Στρατηγική δεν τεκμηριώνονται επαρκώς ενώ δεν περιλαμβάνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Επίσης, δεν προσεγγίζονται επαρκώς τα προβλήματα και οι ανάγκες σε αντιστοιχία με τους Ειδικούς Στόχους και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων έργων.
Ήδη, στο Δήμο Ξάνθης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται σήμερα τρία έργα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου, αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης, κέντρο κοινότητας Δήμου Ξάνθης). Επίσης, δύο έργα προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού».
Αναφορικά με την ένσταση του Δήμου Ξάνθης, ομολογώ ότι δεν κατανοώ τους λόγους για τους οποίους κατατέθηκε, πολύ περισσότερο αν λάβει κανείς υπ’όψιν ότι τα προτεινόμενα έργα ήταν πολλά και παρουσίαζαν χαμηλή Ωριμότητα.

ΣΤ. Δήμος Ορεστιάδας
Ο Δήμος Ορεστιάδας δε συμμετείχε στη διαδικασία της Στρατηγικής ΒΑΑ. Παρόλα αυτά, πέντε έργα προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και υλοποιούνται (επιδιορθώσεις στο δίκτυο ύδρευσης, κατασκευή 4ου νηπιαγωγείου, κέντρο κοινότητας Δήμου Ορεστιάδας, βελτίωση υποδομών σε περιοχές διαβίωσης ευπαθών ομάδων).

– – – – – – – – – – – –

Σχόλιο του κου Μέτιου:

“Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν έγινε καμία παρέμβαση από τη Διοίκηση στη βαθμολόγηση των προτάσεων. Η αξιολόγηση έγινε με διαφάνεια και αξιοκρατία, αποκλειστικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
Όσον αφορά στα έργα που δε θα χρηματοδοτηθούν μέσω των Στρατηγικών ΒΑΑ, θα επιδιώξουμε να τα υλοποιήσουμε είτε εντάσσοντάς τα στην ΟΧΕ είτε μέσω νέων προσκλήσεων”