Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των Ελεύθερων Επαγγελματιών, των Αγροτών και των Αυτοαπασχολούμενων

Μόλις εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, τους Αγρότες και τους Αυτοαπασχολούμενους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Ασφαλιστικού, από την 1/1/2017.

Στην απόφαση δίνονται πλήθος πινάκων και παραδειγμάτων για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης καθορίζονται οι κατώτερες και οι ανώτερες ασφαλιστικές εισφορές.

Για παράδειγμα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούν στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος που προέρχεται μόνο από το σύνολο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ. Αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, από τα οποία τα 5.000 προέρχονται από άλλες πηγές π.χ. ενοίκια και τα 15.000 από την άσκηση του επαγγέλματός του, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στα 15.000 τα οποία διαιρούνται δια του 12, ήτοι επιχειρηματικό εισόδημα 1250 ευρώ μηνιαίως και ασφαλιστική εισφορά 250 ευρώ (το 20% του 1250).

Επίσης για όσους δηλώνουν πολύ μικρό ή μηδενικό εισόδημα και ζημίες, οι κατώτερες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά είναι μόνο 117,22 ευρώ!

Επίσης καθορίζεται ως ανώτερη ασφαλιστική εισφορά το 10πλάσιο της κατώτατης, ανεξαρτήτως εισοδήματος, δηλαδή τα 1172,2 ευρώ για όσους έχουν κέρδη άνω των 5860,8 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος δίνονται ειδικά κίνητρα για την πρώτη 5ετία ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

Οι κατώτερες εισφορές των νέων αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων υπολογίζονται στον βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού μειωμένου κατά 30%, δηλαδή επί του ποσού των 410,26 ευρώ.

Οι κατώτερες εισφορές των νέων αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Τα πρώτα 2 έτη ασφάλισης, εισφορά 14% επί του άνω μειωμένου ποσού, δηλαδή μηνιαία εισφορά μόλις 57,44 ευρώ.
Τα υπόλοιπα 3 έτη ασφάλισης, εισφορά 17% επί του άνω μειωμένου ποσού, δηλαδή μηνιαία εισφορά μόλις 69,74 ευρώ.