Το Πολυκοινωνικό Αλεξανδρούπολης προσλαμβάνει 2 γιατρούς με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η επιλογή και η πρόσληψη ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου από τον Πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του, το καταλληλότερο, μεταξύ αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός (1) χρόνου αυτής. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας είναι γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα αποδεικτικά των προσόντων και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ στη Δ/νση Γ. Καρτάλη 2 Αλεξανδρούπολη μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Συγκεκριμένα:

Α. Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).

3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως

Προσόντα ιατρού:

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα Ιατρού Παθολόγου.

Β. Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).

3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

Προσόντα ιατρού:

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα Ιατρού Παιδιάτρου

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551053225 & 2551083012.