“Θετικά νέα” για τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δράμας από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (ΚΑΠΕ)

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των δημόσιων φορέων που

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το ΚΑΠΕ. Η

πρόσκληση αφορά στο πιλοτικό έργο «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή

και ιδιοκατανάλωση σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα» που

υλοποιεί το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με τον γερμανικό Φορέα Διεθνών Συνεργασιών, το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών

Υποθέσεων και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έργο, το ΚΑΠΕ θα εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας

σε δύο (2) επιλεγμένα δημόσια κτίρια ή συγκροτήματα δημοσίων κτιρίων για την

εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε. και, στη συνέχεια, ανάλογα με

τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας θα υποστηρίξει την υλοποίηση πιλοτικών

εφαρμογών. Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα χρηματοδότησης για την

υλοποίηση των έργων.

 

Από την πρώτη φάση της αξιολόγησης των κτιρίων του δημόσιου τομέα που

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο, προέκυψαν τα ακόλουθα:

 

Συνολικά, 46 φορείς, διαχειριστές δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων,

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση των

κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργήθηκε στη βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών και

των δεδομένων των ενεργειακών καταναλώσεων, όπως αυτά είχαν συμπληρωθεί στο

συνοπτικό ερωτηματολόγιο από τους φορείς διαχείρισης των εν λόγω κτιριακών

εγκαταστάσεων.

Για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων αναπτύχθηκε συγκριτική πολυκριτηριακή

μεθοδολογία, η οποία εξετάζει την επίδοση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε κάθε

κριτήριο και στη συνέχεια τις κατατάσσει με σειρά προτεραιότητας. Τα κριτήρια που

βαθμολογούνται αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης του ισχύοντος σχήματος

αυτοπαραγωγής ΑΠΕ μέσω ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη

διαθέσιμη ελεύθερη και ασκίαστη επιφάνεια της κτιριακής εγκατάστασης, τη μέση

ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση της εγκατάστασης, την ηλικία της κτιριακής

εγκατάστασης, την εποχικότητα της χρήσης της εγκατάστασης και, τέλος, τον

κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίηση του πιλοτικού έργου.

 

Οι πέντε (5) κτιριακές εγκαταστάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, όπως

προέκυψαν από την εφαρμογή της συγκριτικής πολυκριτηριακής μεθοδολογίας, θα

περάσουν στη δεύτερη φάση του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη φάση θα

διεξαχθούν επιτόπιες επισκέψεις στις επιλεγμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, με σκοπό:

  1. Την εξακρίβωση των υποβληθέντων στοιχείων των εγκαταστάσεων και
  2. Τη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την

τελική επιλογή των δύο κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα υλοποιηθεί

το έργο.

 

Οι πρώτες πέντε (5) σε βαθμολογία κτιριακές εγκαταστάσεις, που περνούν στη

δεύτερη φάση του έργου, παρουσιάζονται παρακάτω και πρόκειται να ενημερωθούν

για τα επόμενα στάδια στο προσεχές διάστημα.

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

 

Πρώτο στη λίστα για υλοποίηση το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης!